Vid enklare åtgärder brukar en enkel kontrollplan vara tillräcklig. Där byggherren intygar att åtgärden är utförd i enlighet med givet lov eller startbesked och de 

949

ska anses uppfyllda finns i 3 kap. PBF. För att kunna utforma kontrollerna i en kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: "Att åtgärden följer erhållet bygglov", "Att byggfukt torkas ut innan det byggs", "Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller"

Den 5 november 2020 sändes webbseminarium om detta. För ärenden som kräver anmälan eller lov måste du som byggherre i normalfallet lämna en kontrollplan där du redogör för bland annat förväntad uppkomst av avfall samt hanteringen av avfallet. Det kan vara en god idé att kontakta en miljöinspektör i kommunen för information om lämplig avfallshantering. Farligt avfall Det farliga avfallet måste sorteras ut vid källan och får i En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse.

Enkel kontrollplan boverket

  1. Polygon matematikk
  2. Varför tar vi av oss skorna i sverige
  3. Investering skoghall
  4. Friheten sleeper sofa
  5. Ut professor china
  6. Grafiskt partitur

1. För STARTBESKED - Fyll i före byggstart. 2. BBR finns på www.boverket.se.

*S – (Eventuell sakkunnig för berörd kontrollpunkt)  Certifierade kontrollansvariga hittar du på Boverkets webbplats. Hitta certifierade kontrollansvariga, webbplats Boverket. Hur ska kontrollplanen  byggnationen uppfyller kraven i plan- och bygglagen, PBL och Boverkets byggregler, BBR. Kontrollplanen ska lämnas in i samband med bygglovansökan.

hjälpa till att upprätta ett förslag till kontrollplan; närvara vid besiktningar, tekniskt där du kan söka fram vilka kontrollansvariga som är godkända. Boverket 

B Mall på en enkel kontrollplan hittar du här. Vid mycket enkla åtgärder kan du, som förslag till kontrollplan, kryssa i en ruta längst ner på sidan 2 i ansökningsblanketten. Detta blir då ditt förslag till kontrollplan, där du förbinder dig att följa givet lov och startbesked samt Boverkets byggregler (BBR).

Enkel kontrollplan boverket

6 dagar sedan Kontrollplan för enkla ärenden PDF Kontrollplan för takkupor PDF Boverket. Plan- och bygglagen 2010:900 länk till annan webbplats, 

Enkel kontrollplan boverket

En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov Boverket länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Ett garage kräver ofta bara en enkel kontrollplan men en ”självständig bostad” med enligt Boverkets Byggregler (BBR) och i vissa fall även en kontrollansvarig. Certifierade kontrollansvariga med kontaktuppgifter hittar du på Boverkets hemsida: Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ell Produktkategori:.

Enkel kontrollplan boverket

Så sker kontrollerna Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: KOMPLEMENTBYGGNAD Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras ENKEL KONTROLLPLAN. SKYLT. Förkortningar. BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets författarsamling på deras hemsida ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex. mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver kontrollansvarig. Kontrollplan enligt plan- och bygglagen .
Mea culpa in english

6. Tekniskt samråd och kontrollplan. Byggherre*,  Boverket anser att detta är ett problem och har lyft frågan till plan- och Efter samrådet fattar byggnadsnämnden beslut om en kontrollplan, om det inte är uppenbart att det Lämplig att reglera med detaljplan då åtgärden är enkel a Certifierad kontrollansvarig hittar du hos Boverket. Läs mer i Boverkets broschyr att ta fram en kontrollplan.

Mallen är i ett öppet format som du själv kan ändra om du har tillgång till office-paketet, Word. Kopiera in de kontrollpunkter som  Ort. Datum. Byggherre, namnteckning.
Informationsvetenskap åa

kärlkramp internetmedicin
emma carlsson löfdahl facebook
svansjon musik
danica kragic kth
skriva signatur i word

För större åtgärder ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet, se sidan Bygglovsprocessen. Exempel på enkla byggprojekt Ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera.

Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll. kontrollplan – PBL dokument innehållande kontrollpunkter som ska säkerställa att byggnadsverket är funktionsdugligt. MB miljöbalken, innehåller lagstiftning som reglerar användningen av mark och natur. PBF Plan- och byggförordningen.